Hospodin je slnko

Žalm 84, 12-13

Každý z nás má prirodzene svoje sny, v ktorých sa odohrávajú naše túžby a priania. Akoby sme čo i len na chvíľu, na okamih vymenili neraz tvrdú, či smutnú a možno len príliš všednú realitu prítomnosti za niečo podľa nás krásne, i za niečo, čo už bolo. Nachádzame seba v celkom nových súvislostiach.

Áno, žijeme vo zvláštnom svete, kde vládne neistota z Covidu-19 , neraz aj strach z toho čo príde. Môžeme mať teda my, každý jeden z nás, pozitívne očakávania do budúcnosti? Jedno čínske príslovie hovorí: kone nádejne utekajú cvalom, osly skúsenosti idú však krokom a všetci bez videnia konca. A tak víťaziaca skepsa neraz hovorí: niet sa kam ponáhľať, niet čo očakávať. Kniha Kazateľ v Starej zmluve oplýva touto skepsou – všetko je márnosť! Napriek tomu aj najväčší pragmatici snívajú. Mnohí sa však už vzdali svojich snov, po mnohých sklamaniach už neveria že by niečo mohlo zmeniť ich údel, či vytrhnúť ich z každodenného kolobehu.

Ale v žalme 84 sú v našom rozmýšľaní poznamenané dôležité slová o Bohu – Hospodin je slnko.

„Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje, Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony.“

Hospodin je slnkom. Nikde inde v SZ nie je Pán Boh nazvaný slnkom. Slnko je nevyhnutné pre život. Poskytuje svetlo, teplo, ale i radosť. Neraz aj v duši sa rozjasní, keď po chmúrnych dňoch sa zjaví na oblohe slnko. No slnko i spaľuje.

Raz jeden kráľ chcel na vlastné oči uvidieť Pána Boha. Tu jeho sluha ukázal na slnko a povedal vladárovi: „ pozri, pane! “ Kráľ zodvihol hlavu smerom k slnku, no rýchlo ju sklonil. „Chceš, aby som oslepol?“ zakričal nervózne. „Ale, Pane,“ povedal sluha, „slnko je len slabym odrazom Božej veľkosti. Ako chceš vidieť Boha, keď sa nemôžeš pozrieť do slnka?“

Hospodin je slnkom, je naším svetlom, rozháňa každú tmu. Hospodin je slnkom, je naším teplom, stará sa o našu dušu i telo. Hospodin je slnkom, je našou radosťou, svojimi svetlymi lúčmi obveseľuje náš život. Hospodin je slnkom, spaľuje však všetok hriech v ohni svojho hnevu. A tak aj nám znie otázka: Ako chceš vidieť Boha, keď sa nemôžeš pozrieť do slnka? Ako chceš obstáť pred spravodlivým Bohom? Ako môžeš dúfať, že sa tvoje túžby a očakávania splnia?

“Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje, Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony.”

Hospodin je štítom. Poskytuje ochranu, dáva pocit bezpečia. Slovo štít v gréčtine je odvodené od slova dvere. Podlhovastý štvorhranný štít kryje podobne, ako dvere celého muža. Na spoločenstve s Bohom stroskotávajú všetky útoky satana. Všetky ohnivé šípy, smerujúce na našu osobu, rodinu, vzťahy, kdekoľvek, všetky ohnivé šípy padnú na zem bez účinku.

Božie slovo nám nesľubuje, že Pán boh nám dá všetko, čo si my myslíme, že je dobré, ale že neodoprie to, čo je skutočne dobré. My sami neraz máme pomýlené hodnotenie vecí. Myslíme si, že všetko príjemné je pre nás dobré, a naopak, všetko nepríjemné zlé. Pán Boh to vidí inak. Apoštol Pavol v liste Rímskym 8. kapitole radí kresťanom, ktorí sa ocitli v ťažkých situaciách.

“26 A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. 28 A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“

Iste, Pán vždy má vo svojej ruke pripravené riešenie a východisko zo situácie, len treba jedno to čo je ďalej napísané v našom žalme 84.

“13 Ó Hospodine mocností, blahoslavený je človek, ktorý v Teba dúfa!“

Iste za každých okolností nás uspôsobuje kráčať po Jeho cestách. Keď my Ho budeme poslúchať, On nezadrží nič, čo je pre nás dobré, nič čo vedie k nášmu skutočnému šťastiu a blahu. Môže to byť aj za cenu utrpenia. Apoštol Pavel ďalej píše:

“3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“

Ak myslíme na súženie tohto sveta, alebo osobné, tak ono nám pripomína súženie Kristovo, súženie nášho spasiteľa na kríži, ktoré nám prinieslo odpustenie a uznanie v Božích očiach, lebo sami od seba od prírody sme hriešnici. A toto súženie, utrpenia Krista spôsobuje aj nový život v Ňom v jeho Duchu, i v hodine našej vlastnej smrti.

„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. J 16,3“

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? R 8,35“

„Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 2Tim 2,12“

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. J 5,24“

„Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec. J 6,27“

„Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. R 11,29“

Pán Boh rozdeľuje svoje dary milosti každému, kto o ne prosí, a tým zväčšuje aj slávu jednotlivcov. Avšak najväčšou cťou a slávou pre dotyčného je, keď Boh ho miluje a ochraňuje.

A konečne pripomínam aj dôležitú smerovku – heslo na rok 2021, ktoré chce byť našim svetlom a spôsobom života týchto ťažkých dní.

„Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. L6, 36“

V Hornej Lužici ( región patriaci Nemecku a Poľsku), na panstve grófa Zinzendorfa, vzniklo mestečko menom Ochranov, nemecky Herrnhut. Toto sa zrodilo aj ako útočisko pre exulantov z Moravy, poväčšine patriacich k tajným nositeľom posolstva Jednoty bratskej. Títo v protireformačných zápasoch hľadali miesto existencie a duchovného zázemia. Práve to sa im dostalo v danom prostredí, pod dohľadom duchovne založeného grófa. On, ako píše história, pripravoval pre exulantov biblické texty na každý deň, ktorými tiež duchovne usmerňoval prisťahovalcov, ktorí v svojich životných ťažkostiach mnohé situácie nezvládali. Dostávali biblické napomenutia a usmernenia na každý deň, počas celého roka. Pravidelne ich žrebovali z vybraných textov Starej aj Novej zmluvy. Postupne z toho vznikol celý systém biblických hesiel. Existuje dodnes a od r. 1731 vychádza aj v knižnej podobe. Aktivita ochranovskho misijného hnutia každoročne pokračuje, a toto heslo berieme za svoje aj my, evanjelici na Slovensku, ako aj iné protestantské cirkvi.

Jeden komentár k “Hospodin je slnko”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.