História v skratke

Prvé evanjelické cirkevné zbory

 • Malacky (1557), kňaz Ladislav Záborský
 • Pernek – Sološnica – Jablonica, kňaz Ján Kostelecký
 • Plavecké Podhradie, kňaz, majiteľ tlačiarne Peter Bornemisza

Počiatky

 • Koniec 16. storočia, veľká časť Záhoria bola evanjelická (podľa P. Horniaka).
 • Veľkolevárski evanjelici patrili do rímsko-katolíckej farnosti v Gajaroch.

Osamostatnenie

 • V roku 1611 vďaka zemepánovi grófovi Siegfriedovi Kolloničovi.
 • V tom istom roku 1. kanonická vizitácia superintedentom Izákom Abrahamidesom.
 • V rokoch 1618–1623 – mená tunajších kazateľov nie sú známe.
 • Roky 1623–1659 – pôsobil tu Martin Hanko mladší.

Protireformácia

 • V rokoch 1668–1674 – pôsobil tu Juraj Johanides (pre vieru musel odísť do vyhnanstva).
 • Odobratie evanjelikmi používaného kostola (pôvodne rímsko-katolíckeho), prenasledovanie evanjelikov a. v. a novokrstencov (habánov).
 • Roku 1681 – príchod evanjelického kňaza Jána Kostoleckého, pre prílišnú aktivitu vypovedaný.
 • V roku 1684 – povolaný evanjelický kňaz Juraj Figuli, nesmel však prísť.
 • Nato nastalo 23 rokov opustenosti, bez evanjelického farára.
 • V rokoch 1707–1710 – Ján Hejla, musel ujsť, aby si zachránil život.
 • Opäť 75 rokov opustenosti. Rímsko-katolícky biskup Leopold Kollonič vyvíjal aktivity na rekatolizáciu tunajšieho regiónu.
 • V tomto období si evanjelici vykonávali pobožnosti po domácnostiach a chodili tzv. “luteránskym chodníkom“ cez Malé Karpaty pešo na bohoslužby do Modry.
 • V roku 1785 – tunajší evanjelický cirkevný zbor sa pripojil ako fília k Holíčskemu evanjelickému a. v. cirkevnému zboru, kde pôsobil kňaz Ján Klačáni. Ten raz za štrvrťrok prichádzal do Veľkých Levár, kde v dome Samuela Hýlla v tzv. “ulici“ (dnes Kadlečíkova ulica) vykonal služby Božie a prislúžil sviatosti.

Tolerančný patent cisára Jozefa II. a jehonásledky pre evanjelikov

 • Stavba kostola bez veže – v rozmedzí rokov 1787–1791, dostavaný v roku 1890, vedľa chrámu bola drevená zvonica.
 • Posviacka chrámu Božieho bola 4. 12. 1791 na 2. adventnú nedeľu.
 • V roku 1793 sa evanjelický a. v. cirkevný zbor osamostatnil.
 • V rokoch 1793–1828 – kazateľ Ján Michna pôsobil aj ako učiteľ.
 • V roku 1799 bola postavená prvá fara dnes hospodárske objekty.
 • V roku 1800 daroval mlynársky majster Michal Mandelík organ.
 • V roku 1807 bol kostol vymaľovaný a nad oltárom umiestnený oltárný obraz.
 • V roku 1823 vyhorela “ulica“ aj kostol s organom.

Obdobie obnovy chrámu Božieho

 • 20. 9. 1824 obnovený kostol posvätil biskup Michal Kováč–Martiny.
 • V rokoch 1828–1861 – pôsobil tu kazateľ a učiteľ Juraj Penička.
 • V roku 1831 si zbor zadovážil v poradí druhý organ.
 • V roku 1838 vykonal kanonickú vizitáciu biskup Dr. Samuel Stromský.
 • Okolo cintorína sa vystaval múr a ku kostolu veriaci pristavali malú sakristiu.
 • V roku 1860 na Bielu sobotu znovu vyhorela ulica. Napriek tomu si veriaci zadovážili tri nové zvony: tzv. “Veľký“ z darov veriacich, “Stredný“ bol darom Gustáv–Adolfského spolku a z daru Michala Kukliša z Čáčova, “Malý“ daroval Jozef Roll a jeho manželka Juliána, rod. Dokupilová.
 • V rokoch 1861–1890 – pôsobil tu Jozef Šimko, kazateľ a učiteľ.
 • V roku 1870 si zbor zadovážil v poradí tretí organ od organára Martina Sašku st. z Brezovej pod Bradlom.
 • 13. 6. 1877 vykonal kanonickú vizitáciu biskup Dr. Ludovít Geduly.
 • V roku 1855 si zbor postavil evanjelickú školu s nákladom 1700 zlatých, veľké dary obetovali: Juliána Rollová, rod. Dokupilová a Terézia Pukanská, rod. Kubáni.
 • V rokoch 1897–1932 v zbore pôsobil prvý učiteľ Pavel Kútzky.
 • 1. 11. 1901 – 28. 12. 1915 – pôsobil tu kňaz Ján Maliarik, spisovateľ, filozof, autor Celozemského univerzálneho štátu (okrem desiatok dalších filozoficko–náboženských diel).
 • V roku 1902 zbor postavil druhú terajšiu farskú budovu.
 • 14. júla 1946 zomrel Ján Maliarik po strastiplnom živote a predčasom penzionovaní (v roku 1916 v Národnom divadle v Prahe verejne vystúpil proti 1. svetovej vojne), spopolnený v Brne, pochovaný do hrobu vedľa svojej matky na evanjelickom cintoríne vo Veľkých Levároch.
 • 20. 7. 1916 – 15. 4. 1917 – kňaz Milan Zarnovický.
 • 9. 12. 1918 – do roku 1921 – Miloš Hodža (mal tu kaplána Pavla Sabóa, neskôr sa stal farárom v Tisovci a pôsobil tam aj ako senior).
 • 1922 – 1929 – Stefan Saško.
 • 1930 – 30. 11. 1935 – Ján Skára.
 • 1. 1. 1936 – senior Ján Kmeť, po troch mesiacoch zomrel.
 • 29. 6. 1936 – 1975 – Pavel Horniak.
 • V roku 1938 zbor k chrámu pristaval vežu, posvätená bola 11. 9. 1938 biskupom Dr. Samuelom Osuským a seniorom Dr. Júliusom Adamišom.
 • V roku 1948 strechu veže pokryli medeným plechom.
 • V roku 1952 sa sakristia zväčšila.
 • 1975 Pavel Horniak zomrel, zbor administrovali evanjelickí farári z Bratislavy.
  Potom nastúpil Ján Naď, ktorý tu pôsobil do 15. 11. 1979 – za jeho pôsobenia sa plynofikovala farská budova, pred faru bolo postavené nové oplotenie, na vonkajšiu fasádu fary bola daná brizolitová omietka.
 • 15. 11. 1979 – 3. 3. 1980 – zbor administroval Dr. Vladimír Gál, bratislavský farár.
 • 3. 3. 1980 – 22. 10. 1991 – Pavel Gabriš.
 • V rozmedzí rokov 1982–1993 pracoval v ústredí cirkvi ako redaktor cirkevnej tlače. Administroval aj Hrabětický evanjelický a. v. cirkevný zbor na južnej Morave. Za jeho pôsobenia sa rekonštruovala farská budova a prestavala stodola vo dvore na garáž, dvor sa vybetónoval a upravil.
 • Elektrifikácia zvonov.
 • Získanie späť a rekonštrukcia miestnosti bývalej evanjelickej školy (slúžila pre potreby Zväzarmu).
 • V roku 1990 vonkajšia fasáda kostola svojpomocne opravená (farby daroval Martin Luther–Bund v Nemecku).
 • Od roku 1990 sa začalo s ekumenickými bohoslužbami.
 • 9. 9. 1990 slávnosť posviacky obnoveného chrámu Božieho, slávnostným kazateľom bol generálny biskup Prof. ThDr. Ján Michalko, posviacku vykonal senior Bratislavského seniorátu Prof. ThDr. Karol Gábriš.
 • 22. 10. 1991 – 15. 8. 1993 – námestný evanjelický farár Štefan Jahelka – snaha o vnútromisijnú prácu.
 • 23. 9. 1993 – 21. 2. 1994 – zbor administroval Ludovít Muntág, bratislavský farár.
 • 21. 2. 1994 – 30. 6. 1997 – Prof. ThDr. Igor Kišš, profesor, neskôr dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.
 • Vznikli tzv. fašiangové stretnutia detí a mládeže, dom pre kantora bol prenajatý Kamenárstvu (Marián Plašil s manželkou).
 • 1. 7. 1997 – Pavel Gabriš, neskôr šéfredaktor Odbornej redakcie náboženského vysielania Slovenského rozhlasu, publicista, autor knihy úvah Precitnutia, spoluautor publikácie Zamyslenia na deň všedný i sviatočný.
  December 1997 zreštaurovaný oltárny obraz Milanom Hrubošom.
 • V roku 1998 generálna oprava organa Martina Šašku st. z roku 1870, kolaudácia vykonaná 17. 10. 1998 (opravy vykonal PhDr. M. A. Mayer) kolaudátorom bol Prof. J. V. Michalko, renovácia bola možná aj vďaka finančnému príspevku obce Veľké Leváre).
 • Rok 2000 – evanjelický kostol vo Veľkých Levároch vďaka generálne zrekonštruovanému organu M. Sašku zaradený do IX. medzinárodného festivalu “Slovenské historické organy“, 24. 8. 2000 koncert poľského organového virtuóza Zygmunta Antonika.
 • V lete 2000 boli opravené fasády chrámu Božieho, obvodových múrov, farskej budovy, budovy kantorského bytu a zborovej siene, rekonštruované okenné rámy vo veži a ďalšie opravy. Realizácia bola možná vďaka veľkej obetavosti veriacich a príspevku obce Veľké Leváre (200000,– Sk). Práce vykonala firma Ivana Prokopa z Modry, stavebným dozorom bol poverený brat Karol Dunár. Veľký podiel na organizovaní rekonštrukcií mala sestra zborová dozorkyňa PhDr. Oľga Dunárová. Dalej pomáhali: Ján Mandelík, Milan Dunár, Jarmila Kalivodová, Kamila Kadlečíková, Františka Henteková, Ludek Hentek, Ing. Milan Dunár, Elena Mandelíková, Božena Rigáňová, Anna Dunárová, Eva Durišová, Pavol Ritomský, Marián Plašil, Daniel Adámať, Vilma Konečná, Radovan Konečný, Zuzana Mičkalíková, Ján Hýll, Michal Hýll, Anna Hýllová, Milan Rigáň, Michal Ištok, Ján Kresan, Ing. Rudolf Kubiš, Katarína Kubišová, Jozef Kleinedler, Anna Kvaková, sestra Doskočilová, Alžbeta Mihályová, Michal Dunár a Pavel Gabriš.

Všetkým menovaným a množstvu nemenovaných darcov a iným spôsobom pomáhajúcim bratom a sestrám vrátane najmladšej generácie vyslovujem želanie:
Nech vám Pán Boh odplatí darmi svojho Svätého Ducha a požehná vás. Žiariaci chrám Boží je svedectvom vašej viery, ktorou ste sa prihlásili k viere svojich predkov, ktorých viera bola neraz ťažko skúšaná. Vdaka vám!

Pramene:
Pavel Horniak (Tranovský evanjelický kalendár)
Pavel Gabriš (cirkevnozborný archív)

Dodatok pre históriu (napísaný po slávnosti 210 výročia posvätenia)

29. 10. 2000 na 19. nedeľu po Sv. Trojici bola slávnosť obnovenia Chrámu Božieho a 210. výročie jeho postavenia. Slávnostným kazateľom bol biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Osuský, liturgovali Anna Adamovičová, farárka v Modre a domáci farár Pavel Gabriš, záverečné Aronovské požehnanie udelil biskup I. Osuský. Slávnosti sa zúčastnil a prítomných pozdravil starosta obce Veľké Leváre Eduard Holý (na slávnosti bol aj s manželkou), ďalej sa zúčastnili a slávnostné zhromaždenie pozdravili: Stefan Bučurič, zborový dozorca v modranskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore (slávnosti sa zúčastnila aj jeho manželka), Ing. Otmar Doležal z Brna spolu s kruhom priateľov kňaza Jána Maliarika zo Slovenska a Moravy, s históriou zboru oboznámil domáci evanjelický farár Pavel Gabriš.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.