Centrum záujmových aktivít pre mládež

V objekte Evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre vzniklo Centrum záujmových aktivít pre mládež. Z nášho kantorského bytu vznikol krásny priestor na stretávanie záujmových skupín. Budova zhodnotená rekonštrukciou ostava vo vlastníctve cirkvi, ktorá bola symbolicky prenajatá na desať rokov obecnému úradu, ktorý hradí jej prevádzku. Je nám stále k dispozícii aj na cirkevné podujatia.

Centrum zriadila obec Veľké Leváre vďaka nenávratnému finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Projekt pod názvom „Čisté srdce, Záhorácke centrum záujmových aktivít“ vypracoval v roku 2006 Mgr. Martin Kríž. Jeho cieľom je vytvoriť a ponúknuť podmienky na zmysluplné trávenie voľného času deťom a mládeži ohrozeným rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom a kriminalitou, a hodnotovou dezorientáciou.

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838
908 73 Veľké Leváre
Telefón 034 772 32 05
www.centrum.levare.sk
centrum@levare.sk

O nás

Centrum reaguje na tieto potreby rozšírením ponuky dostupných voľnočasových záujmových aktivít. Vychádza zo známej skutočnosti, že široká a kvalitná ponuka záujmových aktivít je jednou z najlepších foriem prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.

Keďže plánované aktivity si vyžadujú aj potrebné priestory, v rámci projektu sa uskutočnila rekonštrukcia budovy. Nové priestory na voľnočasové aktivity vznikli v podkroví a na dvore pri budove Centra, z ktorého sa vytvorí detské ihrisko. Vybudované priestory by mali okrem plánovaných projektových aktivít slúžiť aj rôznym dobrovoľníckym občianskym aktivitám v obci Veľké Leváre.

Vlastny stôl

Táto aktivita je pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoj prospech v škole. Uskutočňuje sa pod vedením pedagógov či študentov (dobrovoľníkov), ktorí pomáhajú deťom s úlohami a učením. Preberajú látku, ktorej v škole neporozumeli a tak majú možnosť vyrovnať sa ostatným spolužiakom. Nie je to iba o učení, deti majú možnosť zabaviť sa pohybovými, dramatickými a inými tvorivými činnosťami. K dispozícii je aj počítačová miestnosť, kde si môžu lepšie osvojiť prácu s počítačom.

Činnosť vlastného stola je zameraná na skvalitnenie vedomostí detí I. a II. stupeň ZŠ. Je rozdelená na 3 časti:

 1. Príprava na vyučovanie – písanie domácich úloh: Sj, M, cudzí jazyk, vypracovávanie referátov z jednotlivých predmetov, ústna príprava – čítanie, obsahy článkov, slovíčka…
 2. Doučovanie – postupné odstraňovanie nedostatkov vo vedomostiach jednotlivých predmetov (M, Sj, cudzí jazyk…) podľa vlastného pozorovania, potrieb detí i pedagógov ZŠ.
 3. Zábavné úlohy – sú nenásilnou formou opakovania a utvrdzovania učiva. Deti riešia tajničky, osemsmerovky, doplňovačky a pod. O túto činnosť majú veľký záujem a učia sa i samé zábavne úlohy tvoriť.

Leváranek

Podporou tanečného súboru Leváranek by sme chceli pomôcť v jeho činnosti. Umožniť deťom a dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o aktivity súboru, prehĺbiť a obohatiť svoju činnosť. Vidíme potrebu uchovávania tradície aj takouto formou a najmä je to jedna z mála aktivít, ktorej sa deti v tejto obci môžu venovať.

Aktivity Priestory

V rámci „Priestorov” sme rozbehli tieto aktivity:

 • kuchársky krúžok
 • biblický klub
 • hudobno-dramatické stretnutia
 • tvorivé dielne
 • babský klub
 • kozmetika
 • klubové večery (pre starších)
 • debatno-hravé stretnutia (pre mladších)
 • telocvičňa
 • športové aktivity
 • stretnutia s… (hostia z rôznych povolaní)

Biblický klub

Pri riečke Rudava Veľké Leváre. O Mojžišovi:
Vyzuj sa, miesto na ktorom stojíš je sväté!

Krajina za školou

Realizuje v spolupráci so základnou školou a je voľným pokračovaním úspešného projektu realizovaného v minulých rokoch s rovnomenným názvom. Cieľom je, aby deti využili poznatky z rôznych predmetov, napríklad vlastivedy, dejepisu, prírodopisu, informatiky, a použili ich v tejto aktivite. Budú získavať informácie o prostredí v ktorom žijú, o budovách, pamiatkach, pamätných miestach, fotografovať a snímky porovnávať so starými fotografiami, zhromažďovať staré „historky“. Výsledkom by mala byť publikácia s nazbieranými informáciami.

Prezentácia o Prof. Antonovi Štefankovi a muzikál „Sám doma“ v evanjelickom kostole.
Výlet na Devín. Tieto deti, hoci bývajú blízko, nikdy tu neboli.
Rómske deti z veľkých Levár s evanjelickým farárom Radoslavom Dankom.

Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom sa uskutočňujú aktivity s mládežou na našom ihrisku a v Centre záujmových aktivít. Jedná sa o športové, poradenské, animačno–tvorivé činnosti detí dvakrát do týždňa. Vďaka podpore sme osadili aj kovové výstavné plochy na dvore centra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.